Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti  Ing. Igor Vajda - W.T.T. trade
Ulica a číslo            Máčov č. 549
Mesto a PSČ           972 25 Diviaky nad Nitricou
Štát                         Slovensko
IČO:                       46 667 008
DPH:                      1042358394
Zapísaná v živnostenskom registri vedenom OÚ Prievidza č: 340-33052

Prevádzkovateľ zodpovedá zákazníkovi, že dodaný tovar v čase, keď ho zákazník prevzal:

1) má vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli, a chýba ak takéto dojednanie, také vlastnosti, ktoré prevádzkovateľ alebo výrobca tovaru popísal alebo ktoré zákazník očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy prevádzkovateľom uskutočňované,

2) sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie prevádzkovateľ uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

3) je v zodpovedajúcom množstve, miere a hmotnosti,

4) vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Kupujúci je povinný tovar bez zbytočného odkladu po jeho dodaní prezrieť a informovať prevádzkovateľa o zistených chybách. Kupujúci je oprávnený uplatniť u prevádzkovateľa právo z vady, ktorá sa na tovar vyskytne v dobe 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru. Ak je na obale tovar vyznačená doba jeho použiteľnosti, prevádzkovateľ sa zaväzuje, že po túto dobu bude tovar spôsobilé na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Reklamáciu tovaru uplatňuje zákazník u prevádzkovateľa, pričom oznámenie o vadách musí obsahovať:

- Číslo objednávky,

- Opis zistených vád, vrátane toho, ako sa prejavujú, príp. ako pôsobí na funkčnosť tovaru,

- Kópiu dodacieho listu, faktúry, dokladu o zaplatení tovaru.

Prevádzkovateľ rozhodne reklamáciu tovaru najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa prijatia oznámenia o reklamácii tovaru. V prípade, že bude reklamácia potrebovať odborné posúdenie lehota na rozhodnutie sa predlžuje až na 30 dní. Prevádzkovateľ oznámi zákazníkovi rozhodnutia o reklamácii elektronickou poštou, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

Pri reklamácii uplatněné počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže prevádzkovateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Pri reklamácii po 12 mesiacoch od kúpy uvedeze prevádzkovateľ v doklade o vybavení reklamácie, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša prevádzkovateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Prevádzkovateľ je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znovu uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Prevádzkovateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak to nie je možné, tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Reklamácia vrátane odstránenia vád bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa prevádzkovateľ so zákazníkom nedohodne na inom riešení.

 

Reklamačný poriadok je platný od 29.03.2020 do odvolania.